Privacyverklaring

Datum: 18-05-2018
Van der Velde - Mode en Slapen - Winsum Fr.

INHOUDSOPGAVE
PRIVACYVERKLARING
1. DOELEN EN INHOUD
2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN WAAROM?
3. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
4. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
5. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?
6. WAT ZIJN UW RECHTEN?
7. WIJZIGINGEN

PRIVACYVERKLARING
1. DOELEN EN INHOUD
Van der Velde - Mode en Slapen (“wij”) streven ernaar uw privacy en persoonsgegevens te
beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we de persoonsgegevens verwerken en gebruiken
die we van u ontvangen en hoe u contact met ons kunt opnemen als u aanvullende vragen hebt over
onze verwerking van uw persoonsgegevens.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT EN WAAROM?
2.1 We verzamelen uw relevante persoonsgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres die u
doorgeeft om informatie van ons te ontvangen. Deze persoonsgegevens helpen ons bij de verwerking
van uw informatieverzoek.
2.2 In aanvulling op hierboven genoemd gebruik en genoemde doelen kunnen we uw
persoonsgegevens ook gebruiken voor onze interne archieven, voor statistische analyse en (indien van
toepassing) om productaanvragen af te ronden en/of om contact met u op te nemen betreffende
verkopen en als onderdeel van onze klantrelatieprocedures.

3. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
3.1 De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel 2.1 – 2.2 in Onderdeel 2 hierboven is erop
gebaseerd dat de verwerking noodzakelijk is voor ons om een eventuele overeenkomst met u te sluiten
en uit te voeren en vanwege ons gerechtvaardigde belang om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten,
waarbij alleen verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt die noodzakelijk is voor de
behartiging van het gerechtvaardigde belang.
3.2 Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te
voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.
3.3 U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

4. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
4.1 We hebben geëigende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige toegang, enz. Het aantal personen dat
toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en alleen personen die zijn verbonden aan Van der
Velde - Mode en Slapen en die uw persoonsgegevens moeten verwerken, zullen toegang hebben tot
uw persoonsgegevens. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het
mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en
producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. 2(2)

5. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?
We slaan uw persoonsgegevens op zolang het noodzakelijk is te voldoen aan het doel waarvoor de
persoonsgegevens zijn verzameld. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen zodra
dergelijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn om een verzoek of een opdracht te verwerken of om
uw account of klantrelatie te beheren. Statistische gegevens die zijn geanonimiseerd, kunnen daarna
bewaard blijven.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN?
6.1 Van der Velde - Mode en Slapen uit Winsum Fr., is de beheerder van de verwerking van uw
persoonsgegevens. Dit betekent dat we ervoor verantwoordelijk zijn dat uw persoonsgegevens correct
worden verwerkt en volgens de geldende wetten.
6.2 U bent gerechtigd te weten welke persoonsgegevens we over u verwerken en u kunt verzoeken om
een kopie van dergelijke gegevens. U bent gerechtigd onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren en
in bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen (als, bijvoorbeeld, de
persoonsgegevens niet langer nodig zijn om een overeenkomst met u na te komen). Als u toestemming
hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een expliciet doel, kunt u te allen
tijde uw toestemming intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons
opnemen via de contactgegevens die worden vermeld in Onderdeel 6.3. U bent ook gerechtigd
bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking van uw persoonsgegevens en verzoeken dat de
verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Beperking of verwijdering van uw
persoonsgegevens kan ertoe leiden dat we niet in staat zijn onze verplichtingen onder een
overeenkomst met u na te komen. U bent ook gerechtigd een uittreksel van uw persoonsgegevens op te
vragen in een machineleesbare vorm en de persoonsgegevens door te geven aan een andere beheerder.
6.3 Als u vragen hebt over de wijze waarop we persoonsgegevens over u verwerken of uw rechten wilt
uitoefenen op basis van Onderdeel 6.2 , nodigen we u uit contact met ons op te nemen via
info@mode-slapen.nl, per post op het adres hierboven of per telefoon 0517-341268.
6.4 Als u bezwaren hebt tegen of klachten hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens
verwerken, bent u gerechtigd een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming.

7. WIJZIGINGEN
Als er wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens,
zullen we u informeren door een bijgewerkte versie van de klanten privacyverklaring te publiceren.
2024 Beddoloog.nl | Ruurd van der Velde

Privacyverklaring
Webdesign: WMmedia
WhatsApp Ons